Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад в управлінні культури Полтавської облдержадміністрації 2015

Управління культури облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця:

головного спеціаліста відділу охорони культурної спадщини та культурної політики (на час відпустки для догляду за дитиною основного працівника).

Основні вимоги до кандидатів: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом в державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років; вільне володіння державною мовою; вміння працювати на комп’ютері.

   Заяву про участь у конкурсі, заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками, копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копію документа, який посвідчує особу; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності) подавати протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу  за  адресою:  м. Полтава, вул. Жовтнева 45, кім. 309.

          Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається особою відповідальною з питань кадрової роботи та державної служби.

         Довідки за телефоном: (0532)56-55-27, 7-28-52.

Додаток   
до наказу Управління культури облдержадміністрації
від 19.08.2015 № 234

Перелік питань
на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
відділу охорони культурної спадщини та культурної політики Управління культури облдержадміністрації

 І. Питання на перевірку знання 
Конституції України.

 1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
 2. Форма правління в Україні (стаття 5).
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 5. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 6. Державні символи України (стаття 20).
 7. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 8. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 9. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 10. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 11. Повноваження Президента України (стаття 106).
 12. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 14. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

II. Питання на перевірку знання 
Закону України "Про державну службу"

 1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону  України "Про державну службу" (статті 1,2).
 2. 2.  Право на державну службу (стаття 4).
 3. Основні принципи державної служби (стаття 3).
 4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби
 5. (стаття 6).
 6. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).
 7. Основні права державних службовців (стаття 11).
 8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).
 9. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).
 10.  Присяга державних службовців (стаття 17).
 11. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15,18,19).
 12. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
 13. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
 14. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
 15. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
 16. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

ІІІ. Питання на перевірку знання 
Закону України "Про запобігання корупції"

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 4,5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (стаття 22,23).
 6. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 25, 27).
 7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 8. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 9. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 11. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 12. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
 13. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
 15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

ІV. Питання на перевірку знання 
Закону України "Про культуру"

 1.  Що регулює закон України про культуру (стаття 2, ч.2).  
 2.  Основна мета Законодавства України про культуру (стаття 2, ч.3).
 3.  Пріоритети державної політики у сфері культури (стаття 4).
 4.  Права громадян у сфері культури (стаття 6).
 5.  Обов’язки у сфері культури (стаття 11).
 6.  Суб’єкти діяльності у сфері культури (стаття 12, ч.2).    
 7.  Діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування запитань збереження культурної спадщини (стаття 16, ч.1).
 8. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури (стаття 19).
 9. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури   (стаття 21).    
 10. Рівні базової мережі закладів культури (стаття 23).    
 11. Витрати на утримання закладів культури (стаття 26).    
 12. Забезпечення господарської діяльності закладів культури (стаття 28).
 13. Види діяльності у сфері культури (стаття 12, ч.1).
 14. Визначення термінів – національно-культурна державна цільова
 15. Визначення термінів – культура, та культурні блага (стаття 1, п.6, 8).

V. Питання на перевірку знання 
Закону України  „Про музеї та музейну справу”,
Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”,
Закону України „Про національні меншини в Україні”

 1. Визначення термінів: культурні цінності, музей, музейна справа, музейний облік, Музейний фонд України (стаття 1 Закону України  „Про музеї та музейну справу”).
 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв (стаття 2 Закону України  „Про музеї та музейну справу”).
 3. Види музеїв (стаття 6 Закону України  „Про музеї та музейну справу”).
 4. Створення музеїв (стаття 7 Закону України  „Про музеї та музейну справу”).
 5. Музейний фонд України (стаття 15 Закону України  „Про музеї та музейну справу”).
 6. Формування державної частини Музейного фонду України (стаття 18 Закону України  „Про музеї та музейну справу”).
 7.  Відокремлення церкви (релігійних організацій) від держави (ст. 5 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”).
 8.  Реєстрація статутів (положень) релігійних організацій (ст. 14 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”).
 9. Припинення діяльності релігійної організації (ст. 16 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”).
 10.  Користування майном, яке є власністю держави, громадських організацій або громадян (ст. 17 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”).
 11.  Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії (ст. 30 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”).
 12. Законодавче визначення терміну «національні меншини» (ст. 3 Закону України „Про національні меншини в Україні”).
 13. Конституційні норми захисту національних меншин в Україні (ст.10-11 Закону України „Про національні меншини в Україні”).
 14. Регулювання відносин, що вникають з приводу реалізації громадянами України прав і свобод, пов’язаних з їх належністю до національних меншин (ст. 4 Закону України „Про національні меншини в Україні”).
 15. Гарантії держави всім національним меншинам (ст. 6 Закону України „Про національні меншини в Україні”).

Надрукувати   E-mail