Державна реєстрація юридичних осіб-релігійних організацій

 

ЗАВАНТАЖИТИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

ЗАВАНТАЖИТИ Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

ЗАВАНТАЖИТИ Запит про надання документів

 

ЗАВАНТАЖИТИ Заява на проведення реєстрації юридичних осіб - релігійних організацій 

 

Релігійні організації та їх види

Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру; діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури; обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями).

Відповідно до Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» є такі види релігійних організацій:

А) Релігійна громада є місцевою релігійною організацією віруючих громадян одного й того самого культу, віросповідання, напряму, течії або толку, які добровільно об’єдналися з метою спільного задоволення релігійних потреб.

Б) Релігійне управління, центр. Релігійні управління та центри є об’єднанням релігійних громад, отож їхніми засновниками не можуть бути громадяни. Релігійні організації, керівні центри яких знаходяться за межами України, можуть керуватись у своїй діяльності настановами цих центрів, якщо при цьому не порушується законодавство України.

В) Монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місія). Релігійні управління і центри мають право відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) засновувати монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), які діють на підставі своїх статутів (положень), що реєструються у встановленому порядку.

Г) Духовний навчальний заклад – це заклад для підготовки священнослужителів і інших служителів необхідних релігійних спеціальностей. Релігійні управління і центри відповідно до своїх зареєстрованих статутів (положень) мають право створювати духовні навчальні заклади.

Д) Релігійне об'єднання – це об'єднання одного або кількох видів релігійних організацій (релігійна громада, управління і центр, монастир, релігійне братство, місіонерське товариство (місія), духовний навчальний заклад) для досягнення певної мети. Релігійні об'єднання представляються своїми цент­рами (управліннями).

Варто зазначити, що створення релігійної громади не потребує обов’язкового повідомлення державних органів про це. Релігійна громада може функціонувати без проведення будь-яких бюрократичних процедур. Проте створення юридичної особи надає організації багато нових можливостей.

Для реєстрації статуту релігійної громади громадяни в кількості не менше десяти чоловік, які утворили її і досягли 18-річного віку, подають заяву та статут на реєстрацію у відповідну обласну державну адміністрацію, а релігійні центри, управління, монастирі, релігійні братства, місії та духовні навчальні заклади подають на реєстрацію статут до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії.

Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації займається виключно реєстрацією релігійних громад!!!

Реєстрація новоствореної релігійної громади

Перелік документів, необхідних для реєстрації статуту релігійної громади.

Для державної реєстрації статуту релігійної громади необхідно підготувати належним чином завірені копії (ст. 12,14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»):

 1. Заява. Підписується громадянами в кількості не менше десяти чоловік, які утворили релігійну громаду і досягли 18-річного віку (підписи заявників на заяві нотаріально засвідчуються).
 2. Рішення (витягу) про утворення релігійної громади, її найменування, затвердження статуту, обрання керівних (виконавчих) органів - протокол загальних зборів віруючих громадян. Зазначене рішення приймається у порядку, передбаченому статутом (положенням) релігійної громади, та оформлюється згідно з внутрішніми настановами цієї релігійної громади
 3. 3. Статут релігійної організації. Кількість екземплярів – 4.
 4. Документи про право власності чи користування приміщенням або письмової згоди власника приміщення на надання адреси за місцезнаходженням релігійної громади, зазначеним у статуті (положенні) релігійної громади.

Статут релігійної громади приймається на загальних зборах віруючих громадян

Статут релігійної громади повинен містити відомості про:

- вид релігійної організації, її віросповідну приналежність і місцезнаходження;

- місце релігійної громади в організаційній структурі релігійного об'єднання;

-  майновий стан релігійної громади;

- права релігійної громади на заснування підприємств, засобів масової інформації, інших релігійних організацій, створення навчальних закладів;

- порядок внесення змін і доповнень до статуту релігійної громади;

- порядок вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності релігійної громади.

Статут може містити й інші відомості, пов'язані з особливостями діяльності даної релігійної громади.

Варто враховувати, що релігійнга громада має право зазначати в статутних документах дані про свого керівника, але при зміні керівники буде необхідно також змінювати і статутні документи

Статут релігійної громади не повинен суперечити чинному законодавству.

Релігійна громада, яка безпосередньо або як складова частина іншої релігійної організації (об’єднання) входить до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов’язана у своїй повній назві, зазначеній у її статуті (положенні), відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить (частиною якої вона є), шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації (об’єднання) з можливим додаванням слів "в Україні" та/або позначення свого місця в структурі іноземної релігійної організації.

При написанні статуту необхідно враховувати вимоги ст.ст. 98-99 Цивільного кодексу України, а саме: рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, якщо інше не встановлено установчими документами. Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна, та про ліквідацію приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Порядок скликання загальних зборів визначається  в установчих документах. Учасники об’єднання, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів.

З метою включення релігійної громади до Реєстру неприбуткових установ та організацій Статут релігійної громади повинен відповідати вимогам   Податкового кодексу України.

 1. Протокол загальних зборів віруючих громадян. Пропонуємо виготовити 4 примірники протоколу.

У протоколі обов'язково відображаються рішення щодо:

Реєстрація статуту релігійної організації

Орган реєстрації. Для реєстрації статуту релігійної громади учасники релігійної громади подають документи на реєстрацію статуту до Полтавської обласної державної адміністрації.

Строк реєстрації. Полтавська обласна державна адміністрація в місячний термін прийняти рішення щодо реєстрації та протягом 10 днів письмово повідомити заявників. У деяких випадках (наприклад, якщо існують міжконфесійні конфлікти) адміністрація  може вимагати висновок місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої ради, а також спеціалістів. У цьому випадку термін прийняття рішення продовжується до трьох місяців (ст.14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»).

Документ, що підтверджує реєстрацію статуту. У разі позитивного рішення Полтавська обласна держана адміністрація реєструє статут релігійної громади, 2 примірники повертає заявнику, та видає розпорядження про реєстрацію статуту.

Перелік документів для реєстрації релігійної громади як юридичної особи.

Для державної реєстрації релігійної громади як юридичної особи необхідно підготувати наступні документи (ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань»):

 1. Заява (форма 1) – про державну реєстрацію створення юридичної особи (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена (ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань»).

 1. Примірник статуту з відміткою про реєстрацію Полтавської обласної державної адміністрації.
 2. Протокол загальних зборів віруючих громадян.

Реєстрація релігійної організації як юридичної особи

Орган реєстрації. Після реєстрації статуту релігійної організації необхідно звернутись до державного реєстратора Полтавської обласної державної адміністрації ( далі – державний реєстратор) та подати пакет документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Строк реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку та статут можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).

Включення відомостей про релігійну громаду до ЄДР

Перелік документів, необхідних для включення релігійної громади до ЄДР, якщо вона зареєстрована як юридична особа до 1 липня 2004 року.

Для включення відомостей про релігійну громади, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в ЄДР подається (ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань»):

 1. Заява (форма 9) – про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до ЄДР (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

З метою підтвердження статусу юридичної особи має надати довідку із статистики про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

 

Включення відомостей про релігійну організацію до ЄДР, якщо вона зареєстрована як юридична особа до 1 липня 2004 року

Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора та подати заяву (форма 9).

Строк  реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).

Внесення змін до відомостей про релігійну громаду

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну організацію, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до статуту (положення).

Звертаємо увагу, що статут в новій редакції релігійної громади підлягає реєстрації в Полтавській обласній державній адміністрації в порядку, передбаченому ст. 14 «Про свободу совісті та релігійні організації».

У разі зміни керівника, інших змін, крім внесення змін до статуту, документи подаються лише державному реєстратору.

Для державної реєстрації статуту релігійної організації в новій редакції необхідно підготувати наступні документи (ст. 12,14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»):

 1. Заява. Підписується керівником або уповноваженим представником релігійної громади.
 2. Статут релігійної громади в новій редакції. Кількість екземплярів – 4. У зв’язку з необхідністю подачі одного екземпляру статуту державному реєстратору пропонуємо справжність підписів на одному примірнику нотаріально засвідчити.

Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

Статут релігійної громади в новій редакції приймається на загальних зборах віруючих громадян в порядку передбаченому статутом.

 1. Протокол загальних зборів віруючих громадян. Пропонуємо виготовити 4 примірники протоколу, один з яких подається обласній державній адміністрації. Підписи на одному екземпляри підлягають нотаріальному засвідченню.

У протоколі обов'язково відображаються рішення щодо:

Рішення про внесення змін до статуту приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів. Порядок скликання загальних зборів визначається  в установчих документах.

        Протокол викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

 

Реєстрація статуту релігійної організації в новій редакції

Орган реєстрації. Для реєстрації статуту релігійної громади в новій редакції учасники релігійної громади подають документи на реєстрацію статуту в новій редакції до Полтавської обласної державної адміністрації.

Строк реєстрації. Полтавська обласна державна адміністрація має в місячний термін прийняти рішення щодо реєстрації та протягом 10 днів письмово повідомити заявників. У деяких випадках (наприклад, якщо існують міжконфесійні конфлікти) Полтавська обласна державна адміністрація може вимагати висновок місцевої державної адміністрації, виконкому місцевої ради, а також спеціалістів. У цьому випадку термін прийняття рішення продовжується до трьох місяців (ст.14 Закону «Про свободу совісті та релігійні організації»).

Документ, що підтверджує реєстрацію статуту в новій редакції. У разі позитивного рішення орган реєстрації засвідчує статут релігійної організації, 2 примірники повертає заявнику, та видає свідоцтво і розпорядження про реєстрацію статуту.

Для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до статуту державному реєстратору подаються такі документи (ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань»):

 1. Заява (Форма 3) – про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).
 2. Протокол загальних зборів віруючих громадян.

        Протокол викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

 1. Статут у новій редакції з відміткою Полтавської обласної державної адміністрації, підписи уповноважених осіб на якому засвідчені нотаріально – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі.

 Строк. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів .

Оплата. За державну реєстрацію змін до відомостей про релігійну громаду  справляється плата 0,3 мінімальної заробітної плати. Зміна контактної інформації безоплатна.

 

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку та статут можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).

Припинення діяльності релігійної громади

Діяльність релігійної громади може бути припинено у зв'язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.

Реорганізація або ліквідація релігійної громади здійснюється відповідно до її власних настанов.

У разі поділу релігійних громади здійснюється державна реєстрація новоутворених релігійних громади та державна реєстрація припинення релігійної громади що припиняється у результаті поділу. Поділ вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення релігійної  громади, що припиняється у результаті поділу.

У разі злиття релігійних громад здійснюється державна реєстрація новоутвореної релігійної громади та державна реєстрація припинення релігійних громади, що припиняються у результаті злиття. Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення релігійних громади що припиняються у результаті злиття.

У разі приєднання релігійних громад здійснюється державна реєстрація припинення релігійних громад, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в ЄДР, щодо правонаступництва релігійної громади, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва релігійної організації, до якої приєднуються.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення релігійної громади, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити Полтавську обласну державну адміністрацію.

У разі порушення релігійною громадою, що є юридичною особою, положень закону та інших законодавчих актів України її діяльність може бути припинена також за рішенням суду.

У судовому порядку діяльність релігійної громади припиняється лише у випадках:

- вчинення релігійною громадою дій, недопустимість яких передбачено Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

- поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної громади з посяганнями на життя, здоров'я, свободу і гідність особи;

- систематичного порушення релігійною громадою встановленого законодавством порядку проведення публічних релігійних заходів (богослужінь, обрядів, церемоній, походів тощо);

-  спонукання громадян до невиконання своїх конституційних обов'язків або дій, які супроводжуються грубими порушеннями громадського порядку чи посяганням на права і майно державних, громадських або релігійних організацій.

Суд розглядає справу про припинення діяльності релігійної громади у порядку позовного провадження, передбаченого Цивільним процесуальним кодексом України, за заявою органу, уповноваженого здійснювати реєстрацію статуту конкретної релігійної громади або прокурора.

Державна реєстрація припинення релігійної громади здійснюється в 2 етапи.

Для державної реєстрації рішення про припинення релігійної громади, прийнятого її учасниками державному реєстратору подаються такі документи:

 1. Протокол загальних зборів віруючих громадян, який повинен містити рішення про:

Рішення повинно бути прийнято в порядку, визначеному статутом релігійної громади, та оформлене у вигляді протоколу, що повинен містити  дату та місце проведення, осіб, які брали участь, рішення про припинення діяльності релігійної організації відповідно до затвердженого статуту. Рішення про припинення діяльності релігійної громади приймається більшістю не менш як у 3/4 голосів.

 1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог.

Орган реєстрації. Реєстратор Полтавської обласної державної адміністрації.

Строк  реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів .

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Для державної реєстрації рішення про відміну рішення про припинення релігійної громади, прийнятого її учасниками подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу загальних зборів віруючих громадян.

Орган реєстрації. Необхідно звернутись до державного реєстратора Полтавської обласної державної адміністрації.

Строк  реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів (ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Для державної реєстрації зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу загальних зборів віруючих громадян про зміни.

Орган реєстрації. Реєстратор Полтавської обласної державної адміністрація .

Строк  реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів .

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Після закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (від 2 - 6 місяців залежно від прийнятого рішення учасниками)

а) для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації державному реєстратору подаються такі документи.

 1. Заява (форма 7) про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).
 2. Довідки: архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону, підлягають довгостроковому зберіганню; з пенсійного фонду про відсутність заборгованості по заробітній платі; довідка з ДФС про відсутність заборгованості.

Строк  реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів .

Оплата. Послуга з ліквідації релігійної громади як юридичної особи надається безоплатно.

б) для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації спочатку необхідно зареєструвати  статут новоутвореної після реорганізації релігійної гродади/релігійних громад Полтавській обласній державній адміністрації для реєстрації статуту. Реєстрація статутів (положень) новоутворених після реорганізації релігійних громад здійснюється в порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

І лише після реєстрації статуту державному реєстратору подаються такі документи.

 1. Заява (форма 8 ) – про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації ( наказ Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення релігійної громади в результаті поділу.
 3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті злиття або приєднання.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання) або розподільчий баланс (у разі поділу), який затверджується учасниками релігійної громади або органом, який прийняв рішення про її припинення.

Передавальний акт (у разі злиття, приєднання) та розподільчий баланс (у разі поділу) релігійної громади повинні відповідати вимогам, встановленим законом (має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами).

 1. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу, злиття або приєднання.
 2. Документи для державної реєстрації створення релігійної організації/релігійних громад - у разі припинення релігійної громади в результаті злиття або поділу.
 3. Документи для державної реєстрації змін до відомостей про релігійну громаду, що містяться в Єдиному державному реєстрі, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Орган реєстрації. Реєстратор Полтавської обласної державної адміністрації 

Строк  реєстрації. Протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Оплата. Послуга надається безоплатно.

Документ. Після внесення відомостей до ЄДР про проведення державної реєстрації державний реєстратор формує виписку з ЄДР для її оприлюднення на порталі електронних сервісів. Виписку та статут можна переглянути за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/, задавши в параметрах пошуку код згідно опису.

За бажанням заявника виписка з ЄДР може бути видана у паперовій формі з поставленням підпису та печатки державного реєстратора (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі з відміткою про отримання виписки).

 

Методичні рекомендації підготовлено Департаментом культури і туризму Обласної державної адміністрації